• Box 4006, 133 04 Saltsjöbaden

BRIX anmäler SR till granskningsnämnden

BRIX Anmäler Sveriges Radio till Granskningsnämnden

Anmälan av radioprogrammet Konflikt för etniskt profilerat, partiskt och osakligt
reportage om svenskt affärssamarbete med Kina, sänt i Sveriges Radio P1 den 17
augusti 2019 kl. 09.03
Vi anmäler härmed radioprogrammet Konflikt för avsnittet ”Kinas magiska vapen” [1] sänt i
Sveriges Radio P1 den 17 augusti kl. 09.03, och de relaterade inslagen i Ekoredaktionens
nyhetssändningar den 18 augusti kl. 02.00 till och med 10.00 samt lunchekot [2], för att ha
brutit mot kraven och reglerna för medier på punkterna 1) kritik mot en klart utpekad part, 2)
opartiskhet, 3) saklighet 4) beriktigande/genmäle och 4) mediets genomslagskraft.
Undertecknade Ulf Sandmark och Lydia Liu, ordförande respektive styrelsemedlem i
föreningen Belt & Road Institute Sweden (BRIX), intervjuades inför programmet av
Konflikts reportrar Sara Olsson och Hanna Sahlberg i sammanlagt mer än tre timmar. Den
första intervjun var med Ulf Sandmark och Lydia Liu, först med båda tillsammans i ca en
halvtimme och sedan på Sara Olssons begäran enskilt med var och en, vardera ca en
halvtimme. Men det materialet räckte uppenbarligen inte. Den 13 augusti, två dagar innan
programmet skulle publiceras som podd den 15 augusti, begärde redaktionen en andra intervju
med Lydia Liu enskilt. Den intervjun var närmare två timmar lång och utfördes av både Sara
Olsson och Hanna Sahlberg.
Enligt brev [3] till BRIX från Ulrika Bergqvist, producent och reporter för Sveriges Radios
utrikesmagasin Konflikt, var redaktionen ”intresserade av att veta mer om svenska BRIX, vad
som är tanken bakom projektet, varför det här initiativet [Belt & Road] behövs och vilka
reaktioner ni mött hittills när ni anordnat seminarium runt om i Sverige.”
Programmet kom istället att handla om helt andra saker. Den uppenbarligen sedan en tid före
intervjuerna förberedda inriktningen av programmet var att ta upp ett tema från en
parlamentsdebatt i Nya Zeeland och Ann-Marie Bradys uttalanden om det kinesiska
kommunistpartiets Enhetsfront. Ann-Marie Brady är en professor anknuten till det
neokonservativa Woodrow Wilson Institute i Washington. Programmet hade getts titeln
"Kinas magiska vapen" och med det avsågs det kinesiska kommunistpartiets Enhetsfront.
Reportrarna hade dåliga kunskaper om och visade sig inte vara intresserade av varken
initiativet Belt & Road eller innehållet i de seminarier som BRIX arrangerat.
Lydia Liu arbetar som styrelseledamot i föreningen BRIX och som verksamhetsledare för
föreningen China Sweden Business Council (CSBC) för att främja samarbete mellan
näringslivet i Sverige och Kina. Hon är en av de mest framstående representanterna för
svenska medborgare med kinesisk härkomst. Hon har tagit initiativ till att bilda och varit
ordförande för Kinesiska riksförbundet i Sverige och andra föreningar för kineser i Sverige.
Hon är också ledamot av kommunfullmäktige i Nacka för partiet Kristdemokraterna.
Lydia Liu arbetar huvudsakligen med inriktning på att öka små och medelstora svenska
företags (SMEs) möjligheter att komma in på den kinesiska marknaden respektive kinesiska
företags möjligheter att komma in på den svenska. För detta har hon genom CSBC tagit emot
många officiella delegationer och företagare från Kina som vill skapa samarbeten med
svenska företag, näringslivsorganisationer och myndigheter. Vid sidan av CSBC är det många
andra föreningar, organisationer, företag och myndigheter som tar emot sådana delegationer.
När Konfliktprogrammet frångick det som hade uppgivits vara meningen med intervjuerna
byggdes i stället ett narrativ upp (baserat på en ren hypotes) genom en förvrängning av de
svar som Lydia Liu gav. I det färdiga programmet blandades BRIX, CSBC och Nackas
Kristdemokrater ihop, och beskrivningarna var helt missvisande om vad BRIX sysslar med
och vad CSBC sysslar med. Till exempel hävdade Konfliktprogrammet att CSBC sysslar med
främjande av nya Sidenvägen. Det är fel. Det är vad BRIX gör. Detta var ett tecken på
bristande kunskaper och brist på intresse för saklig information.
Konfliktprogrammet hävdade att Lydia Liu som kommunpolitiker hade varit värdinna för ett
möte med en tjänsteman från Enhetsfronten och gav intrycket att hon ofta träffar medlemmar i
denna organisation och att hon samarbetar med Enhetsfronten, som enligt
Konfliktprogrammet ägnar sig åt s.k. påverkansoperationer mot Sverige och Sveriges
nationella säkerhet. Detta är allvarliga anklagelser som är i nivå med förräderi. Det kan sätta
Lydia Liu och hennes familjs säkerhet och liv i fara med tanke på den våldsinriktade rasism
som fått fotfäste i det svenska samhället nu.
Hela narrativet hänger på en enda punkt som hela programmets hypotes bygger på: att försöka
skapa en koppling mellan Lydia Liu och Enhetsfronten. I det sända programmet utpekas hon
helt utan grund för att samarbeta med den för henne tidigare helt okända avdelning inom det
kinesiska kommunistpartiet som går under namnet Enhetsfronten. Med dessa falska
anklagelser och efterföljande rundringning till för Lydia Liu viktiga personer satte Sveriges
Radio igång ett mediedrev mot henne.
Som illustration till sin nyhet om Konfliktprogrammet publicerade Ekoredaktionen en bild på
Lydia Liu (se nedan). Bilden har spridits över hela landet som om hon var en efterlyst
brottsling. Denna bild tog sedan Ekoredaktionen bort och satte in en bild på Kinas president.
Men skadan var redan skedd, bilden har redan blivit spridd.
Ekoredaktionens rubrik var missvisande i förhållande till innehållet i programmet. Rubriken
betyder att hon och hennes ställning som politiker utnyttjas, dvs. är ett offer, medan innehållet
försöker visa att hon medvetet samarbetar med ”lobbyn” och utnyttjar sin ställning i KD för
detta.
Detta kränkte allvarligt Lydia Liu som person och skadade det Kristdemokratiska partiet (KD)
som hon tillhör. Det misstänkliggjorde och skandaliserande henne i hela Sverige. Under de
efterföljande dagarna citerade bl.a. SvD, Expressen, Aftonbladet och 26 lokala medier i
Sverige programmets falska uppgifter vilket ökade deras spridning i samhället och deras
negativa påverkan. [4] Mot denna bakgrund gjorde Lydia Liu även en polisanmälan mot
Konfliktprogrammet eftersom hon kände sig utsatt för förtal. Med tanke på radiomediets
genomslagskraft skall den som sänder i radio ska ta hänsyn när det gäller utformning, ämnen
och tiden för sändning. Bestämmelsen tillämpas vid bedömning av program som innehåller
eller behandlar till exempel våld, sex och droger och innebär att programföretagen ska visa
varsamhet. Program som kan uppfattas som uppmaning till brott är inte är tillåtna.
Konfliktprogrammet och Ekoredaktionen har inte visat varsamhet mot Lydia Liu vad gäller
mediets genomslagskraft.
Hur Lydia Lius uttalande förvrängdes
En delegation från den kinesiska Hubeiprovinsen -- Hubei Overseas Friendship Association
och Hubei Industrial and Commercial Federation -- besökte Sverige i april 2019. Deltagarna i
delegationen representerade i sina möten med Lydia Liu dessa officiella institutioner för
affärsutbyte mellan Sverige och deras provins. Att någon av dem var företrädare för
Enhetsfronten var okänt för Lydia Liu och nämndes aldrig i mötena. Först efteråt fick hon
uppgift om det i samband med en artikel som Konflikts journalist Hanna Sahlberg visade.
Artikeln om Hubei-delegationens besök fanns i nättidningen Nordiska Kinesiska Nättidningen
och innehöll orden "United Front Department" (på kinesiska). Det var tidningens egen
redaktion som beskrev en medlem i delegationen som tillhörande Enhetsfronten. Nordiska
Kinesiska Nättidningen var Konfliktredaktionens källa. Nättidningen publicerade rapporten
om evenemanget i april och använde då den felaktiga titeln Enhetsfronten för
delegationsmedlemmen ifråga och vilseledde läsarna. Det är numera korrigerat och denna
beskrivning är borttagen.
Det var först genom den andra intervjun som Lydia Liu fick veta att Enhetsfronten finns. Sara
Olsson kom då tillsammans med Hanna Sahlberg (som tolk) till Lydia Liu och googlade fram
Nättidningens artikel där hon fanns med på bilder. När Sara Olsson i den första intervjun
nämnde ”Enhetsfronten” för Lydia Liu, sa hon bestämt ifrån att hon inte visste vad det var.
Hanna Sahlberg, som kan kinesiska, följde med till den andra intervjun för att ställa samma
fråga men på kinesiska. I den nya intervjun svarade Lydia Liu: "Men ja, det finns inte
betydelse för det.” Det svaret innebar att Lydia Liu visste vad tecknen för ”enhet” respektive
”front” var, men INTE att hon kände till avdelningen Enhetsfronten.
Trots att Hanna Sahlberg hörde vad Lydia Liu sa fastslog hon i det sända programmet: ”När
jag frågar Lydia på kinesiska förstår hon direkt. Visst känner hon till Enhetsfronten.” Sedan
fortsätter hon att upprepa det och programledaren Ivar Ekman talar om CSBC som ”Den här
organisationen som alltså samarbetar med Enhetsfronten”.
Mötet med delegationen från Hubeiprovinsen i april 2019 är det enda tillfället där Lydia Liu
befunnit sig på samma plats, faktiskt som gäst i detta fall, som en person som av en kinesisk
nättidning påstås vara från Enhetsfronten, och det utan Lydia Lius vetskap vid tiden för mötet.
Konfliktprogrammet ger intrycket att Lydia Liu ofta träffar medlemmar i Enhetsfronten och
förvrängde Lydia Lius svar till det falska påståendet att det nu är helt klart att CSBC och
därmed Lydia Liu jobbar med Enhetsfronten. Det intressanta är att Lydia Liu inte visste att en
sådan avdelning existerade inom det kinesiska kommunistpartiet.
I arbetet med att främja affärsutbyten mellan Kina och Sverige är det föreningen CSBC (inte
Lydia som person) som tar emot delegationer som innehåller företagsledningar och
representanter för handelskammare och olika investeringsfrämjande myndigheter. Man kan
utgå från att det är vanligt att även medlemmar i kommunistpartiet finns med i sådana
delegationer. Alla svenska föreningar och företag som sysslar med handel och investeringar
med Kina tar således emot delegationer där kommunistpartimedlemmar troligen finns med.
Det är ett regeringsparti och mycket lite sker i myndigheter och företag på toppnivå i Kina
utan att det finns med på ett hörn. Finns det medlemmar från Enhetsfronten med i dessa
delegationer är det inget som vanligtvis offentliggörs, eftersom de då samtidigt är
representanter för kommunistpartiet.
Det är absurt att kräva att Lydia Lius CSBC, BRIX och andra mindre organisationer inte skall
kunna ta emot kinesiska delegationer bara för att det skulle kunna finnas medlemmar i Kinas
kommunistparti med. Svenska storföretag, svenska politiker och myndigheter som tar emot
delegationer från Kina avkrävs inga sådana begränsningar och då ska inte heller Konflikt
kunna kräva det av någon mindre aktör. Skulle sådana krav drivas in absurdum och hindra
möten, skulle nästan all handel och affärsverksamhet med Kina inklusive kinesiska företags
verksamhet i Sverige upphöra. Konflikts misstänkliggörande av Lydia Lius möten med
kinesiska affärsdelegationer är därför osakligt och kräver beriktigande.
Det är inte heller privatpersoners uppdrag att hålla reda på eventuella spioner eller brottslingar
som kommer till Sverige. Det är en uppgift för svenska myndigheter som utfärdar visum eller
för säkerhetstjänsten som ska beivra olovlig underrättelseverksamhet. Innan brott konstaterats
av svenska myndigheter finns ingen grund för Konflikt att utpeka någon för ”samarbete” med
utländska påverkansorganisationer, vilket gör att Konflikts uttalanden om att Lydia Liu skulle
samarbeta med Enhetsfronten är osakliga och kräver beriktigande även på denna punkt.
Ordalydelsen när uttalanden i Konfliktprogrammet förvrängdes
SO: Med den här gången har jag Sveriges Radios nyss hemkomna kinakorrespondent Hanna
Sahlberg. Hon frågar Lydia om Enhetsfronten igen. Men den här gången på kinesiska
"tôngzhàn bù" ...
LL: "Tôngzhàn bù"? Men ja, OK Men den där "tôngzhàn bù", det är för mig, liksom, det
finns inte betydelse för det.
HS: När jag frågar Lydia på kinesiska förstår hon direkt. Visst känner hon till Enhetsfronten.
Detta uttalande om att Lydia Liu känner igen orden ”enhet” och ”front” förvrängs således till
att Lydia Liu ”känner till Enhetsfronten”. Denna falska slutsats växer sedan under
programmet till att enligt programledare Ivar Ekman utgöra ett ”samarbete med
Enhetsfronten”. I intervjun sa Lydia Liu till Sara Olsson att hon aldrig hade tagit emot
delegationer från Enhetsfronten. Sara Olsson frågade om Enhetsfronten tagit kontakt med
Lydia Liu. Hon svarade nej. Ändå upprepade reportrarna att Lydia Liu hade kontakt med
Enhetsfronten.
Ivar Ekman: Lydia Liu är som vi hörde en av grundarna av CSBC, China Sweden Business
Council, en organisation som ska främja företagskontakter mellan Sverige och Kina. Den här
organisationen som alltså samarbetar med Enhetsfronten, uppger …
Det falska uttalandet om att Lydia Liu ”känner till Enhetsfronten” hamras in mot
radiolyssnarna och ges intryck av att vara sant genom den systematiskt bedrägliga
klippningen av Hanna Sahlbergs frågor och Lydia Lius svar. Lydia talar om affärsdelegationer
och inte om Enhetsfronten, men hela sekvensen av de följande svaren på frågor från Hanna
Sahlberg presenteras som att de gäller Enhetsfronten och därmed skulle ”bekräfta” narrativet
att Lydia Liu ofta träffar Enhetsfronten:
HS: Men det här mötet med en ledare för Enhetsfronten är inte det enda. Några månader
tidigare i april i år var ytterligare ett möte. Lydia tar emot en annan företrädare för
Enhetsfronten och hans delegation som rest till Sverige från hennes hemprovins Hubei. De
träffas på en restaurang i Stockholm tillsammans med Kinas ambassadör i Sverige och flera
officiellt utvalda representanter för kineser i Sverige.
LL: (talar kinesiska)
HS: Den här gruppen kom från Kina för att vi skulle ta emot den här skylten tillsammans, ett
bevis på att vi nu är en avdelning till Kinas enade federation för industri och handel, säger
Lydia Liu.
HS: Gästen från Kina var Wan Chao Min [stavn?], vicechefen för Enhetsfronten i
Hubeiprovinsen, och plåtskylten dom tog emot tillsammans från ambassadören står nu på
Lydias kontor. Den är en bekräftelse på att det finns ett officiellt samarbete mellan Hubeis
handelskammare som leds av Enhetsfronten och den svenska Föreningen för personer från
provinserna Hubei och Hunan, som Lydia Liu är ordförande för.
LL: Så dom har gett oss den där, men vi har inte hunnit prata om vilken slags stöd vi kan få
från dom.
HS: Förra sommaren rapporterade kinesiska medier i Sverige om ett annat besök från ett av
Enhetsfrontens organ till Stockholm. Nu är det vicechefen för Shanghais avdelning för
utlandskineser Jao Joing [stavn?] som välkomnas av det kinesiska företagarförbundet i
Sverige och Lydia Liu är där. Som den första kinesiskfödda ledamoten i en svensk
kommunfullmäktige är hon eftersökt. Och hon ingår i en grupp av 20 utvalda s.k. ledare för
utlandskineser i Sverige. Dom lyssnar på talet om hur Enhetsfronten i Shanghai jobbar för att
hålla kontakten med utlandskineser i olika områden, från konst och kultur, till vetenskap och
teknik. Lydia Liu säger att hon går på så många möten som hon själv tycker att hon hinner
med.
LL: Få bra mat, ha lite umgänge med varandra. Det är bara så. Det är ju som ett socialt
nätverk.
HS: Lydia Liu har vid upprepade tillfällen varit med om att ta emot högt uppsatta företrädare
för det kinesiska kommunistpartiets Enhetsfront. Var ligger hennes främsta lojalitet?
LL: Jag är ju svensk medborgare. Så allt det jag gör, det måste vara bra för Sverige. Och sen
om det är bra för Kina så är det dessutom bättre.
H:S Lydia Liu tycker själv att hon har en tillräcklig distans till kommunistpartiets
påverkansorganisationer. Hon säger att hon inte träffar representanterna för Enhetsfronten
ensam och att det faktiskt ibland är hon som bjuder på maten.
LL: Det finns inte så mycket kontakter just från deras sida, som på så sätt når till mig.
[OBS! När ordet ”dom” nämns i det följande samtalet syftar LL och HS på olika saker. HS
framställer det i det sända programmet som att det syftar på Enhetsfronten, medan LL talar
om näringslivsdelegationerna.]
HS: Hur menar du då, för du verkar ju träffa dem väldigt ofta.
LL: Jag har aldrig träffat dom ensamt. Det är ju ofta i officiell miljö och det finns ändamål
för den där bestämda möte och så det är ju många. Inte bara jag är med. Det är många
föreningsstyrelseledamöter som är med. Jag har aldrig tagit emot någon ensam, eller
diskuterat något hemligt eller någonting sånt.
HS: Vad skulle det betyda för dig om dom kontaktar dig och vill träffa dig ensam?
LL: Nej, jag kommer att tacka nej.
HS: Kan man det?
LL: Jo det är så klart.
HS. Men du menar att --? Du skulle inte vara rädd att tacka nej???
LL: Nej! Jag är inte sån människa att jag är rädd. Jag tycker jag bara ska göra vad jag tycker
är rätt.
Felaktiga uttalanden i Ekosändningar den 18 augusti 2019
Vad gäller Ekots omnämnande av Lydia Liu den 18 augusti (2) används följande inledande
vilseledande fras om att kontakter mellan Lydia Liu och Enhetsfronten var konstaterade, i tio
av söndagens Ekosändningar: ”Efter P1-programmet Konflikts avslöjande igår att
Kristdemokraten Lydia Liu har haft kontakter med det kinesiska kommunistpartiets
påverkansorganisation Enhetsfronten så … ”
I Ekonyheterna kl 10 och lunchekot den 18 augusti utvecklar reporter Johan Gustavsson dessa
ord om Lydia Liu och KD vidare och säger: ”Gårdagens Konflikt tittade närmare på det
kinesiska kommunistpartiets påverkansavdelning Enhetsfronten, en avdelning som arbetar
med att öka det kinesiska kommunistpartiets inflytande i världen. I programmet berättas att
den kristdemokratiska kommunpolitikern Lydia Liu, kommunfullmäktigeledamot i Nacka,
varit på möten i Sverige med företrädare för Enhetsfronten”.
Partiskhet och osaklighet
Lydia Liu blev här klart utpekad och kritiserad i Konfliktprogrammet utan att få möjlighet att
bemöta kritiken. Om en klart utpekad part utsätts för stark kritik eller allvarliga anklagelser
bör han eller hon som regel få möjlighet att försvara sig i samma program. Det skedde inte.
Kontroversiella ämnen eller händelser får inte behandlas ensidigt så att endast en parts version
eller synpunkter klart dominerar. Konflikt och Ekot undvek ensidigt det mycket positiva
arbetet för Sverige som både Lydia Liu och BRIX gör för att främja affärssamarbete mellan
Sverige och Kina och värdet av att svenska och kinesiska företag och
affärsutbytesmyndigheter får kontakt med varandra för att hjälpa entreprenörer och startupföretag.
En representant för programföretaget får inte ta ställning i en kontroversiell fråga. Ändå valde
Hanna Sahlberg att förvränga Lydia Lius uttalande om att hon kände igen orden ”enhet” och
”front” till att betyda att Lydia Liu ”visst” känner till Enhetsfronten. Hanna Sahlberg valde att
klippa programmet så att en lång diskussion om hur Lydia Liu förhåller sig till
affärsdelegationer, framställdes som att Lydia Liu talade om Enhetsfronten och därmed visade
på förtrogenhet med den. Förvrängningarna var ett tydligt ställningstagande av Hanna
Sahlberg till men för Lydia Liu i den kontroversiella frågan om Enhetsfronten, som hela
programmet handlade om. Likaså var Ivar Ekmans förvrängande stegring av Hanna Sahlbergs
falska konstaterande om kännedom om Enhetsfronten, till att påstå att Lydia Liu och CSBC
samarbetar med Enhetsfronten också ett partiskt ställningstagande av en representant för
programföretaget.
Konfliktredaktionen och de relaterade Ekoinslagen söndagen den 18 augusti (se not 2) har
därigenom brustit i kravet på opartiskhet både ifråga om Kritik mot en klart utpekad part och
Ensidig behandling av ett ämne eller en händelse. Dessa program har även brustit i kravet på
saklighet eftersom det inte fanns grund för att hävda att Lydia Liu var medveten om
Enhetsfronten och att hon hade träffat någon representant för Enhetsfronten i denna egenskap
eller att hon gjort det i egenskap av kristdemokratisk kommunpolitiker, som
kommunfullmäktigeledamot i Nacka.
Lydia Liu träffar kinesiska delegationer i sitt privata företagsfrämjande arbete. Däremot har
hon framträtt som kommunpolitiker när hon haft som uppdrag att visa upp kommunala
verksamheter som goda exempel för gästande kinesiska delegationer. Detta har också skett
när Lydia Liu har arrangerat möten mellan kommunens representanter och kinesiska
delegationer för att sprida information om goda verksamheter i Sverige. I
Konfliktprogrammet fanns inga belägg för att Lydia Liu som kommunpolitiker framträtt med
Enhetsfronten eller någonsin varit ”värdinna för möten med ledare för Enhetsfronten". En
felaktig sakuppgift ska alltid beriktigas, det vill säga korrigeras. Att ge tillfälle att bemöta ett
påstående kallas även genmäle som vi därmed har rätt till. Konfliktprogrammet var därmed
även partiskt på denna punkt.
BRIX-föreningens arbete förvrängdes
När Konflikt började tala om Sverige inledde Ivar Ekman med: ”Hur kan det se ut i Sverige?
Nya Sidenvägarna, Belt and Road Initiative på engelska är ju känt som partiets stora
satsning. Ett enormt världsomspännande infrastrukturprojekt och ett uttalat mål för
kommunistpartiet är att få fler länder att ansluta sig till dom här Sidenvägarna. Vilka är det
då som jobbar för det här målet i Sverige? Vår reporter Sara Olsson tittade närmare på det”
… Sara Olsson (SO): ”I ett klipp på Youtube från det kinesiska kulturcentret i Stockholm i
maj i år. Kinas ambassadör i Sverige Gui Conyou öppnar seminariet som arrangeras av den
nystartade organisationen Belt & Road Institute Sweden, BRIX, en organisation som vill
påverka Sverige att ansluta sig till Sidenvägsprojektet.”
I Konflikt meddelades att Kinas ambassadör i Sverige Gui Congyou talade på detta BRIXseminarium den 22.5, men inte att även Portugals ambassadör Henrique Silveira Borges och
Pakistans ambassadör Hussain Dayo talade. Inte heller meddelades att sammanlagt 33
diplomater deltog, varav 13 ambassadörer, de flesta från länder som gått med i Belt & Road
Inititative. Konfliktprogrammet berättar bara om Kinas medverkan men inte om att BRIX
samverkar med de många andra länderna som aktivt bygger ut Belt & Road. Sammanlagt har
nu 129 länder gått med i BRI och en stor andel av dem var alltså representerade på seminariet
i Stockholm.
BRI innebär samarbete med många länder för att främja fred, fattigdomsbekämpning och
ekonomisk utveckling. BRIX-seminariet handlade om att Belt & Road Initiative är en
fantastisk möjlighet för Sverige att väcka hopp hos ungdomar och andra om att kunna göra
något av sina egna liv som bidrar till hela mänskligheten. Sverige har stött
utvecklingsländernas kamp mot kolonialism och orättvisor i årtionden. Tillsammans med
Kina, som fram till helt nyligen också var ett utvecklingsland, lyfter sig Afrika, Eurasien och
Iberoamerika ur fattigdom. Belt & Road har blivit en samarbetsform som tillhör alla dessa
länder. Men nu står Sverige vid sidan om, och deltar inte i detta arbete med att ge alla fattiga i
världen tillgång till mat, vatten, el, transporter och andra verktyg för att komma på fötter.
Radioprogrammet Konflikt kontaktade föreningen BRIX – Belt & Road Institute Sweden –
för att få veta mer om BRIX och Belt & Road-projekten. Se nedanstående brev (4). Efter flera
timmars intervjuer med företrädarna för BRIX Ulf Sandmark och Lydia Liu handlar
programmet sedan om att med etnisk profilering försöka omintetgöra vårt och våra vänners
främjande av ett för Sverige gynnsamt och livsviktigt affärssamarbete med Kina och stora
delar av världen.
Ifråga om Konflikts framställning av föreningen BRIX är Sveriges Radios uppdrag att
uppträda opartiskt vilket kräver att programmet Konflikt skall ha ett neutralt förhållningssätt
utan att blanda in vinklade åsikter. För en programverksamhet innebär opartiskhet i huvudsak
tre saker. Om någon blir klart utpekad och kritiserad skall denne få möjlighet att bemöta
kritiken. Kontroversiella ämnen eller händelser får inte behandlas på ett ensidigt sätt. En
representant för programföretaget får inte ta ställning i en kontroversiell fråga.
Programmet var partiskt när Konflikt framställde BRIX och Belt& Road på ett vinklat och
ensidigt sätt genom att enbart tala om medverkan från Kinas ambassad när medverkan med
BRIX sker med så många andra länder som stöder BRI och så många länders representanter
slöt upp på seminariet som BRIX höll i Stockholm den 22 maj i år. De intervjuade
styrelseledamöterna för BRIX blev utpekade och kritiserade för att ingå i
påverkansoperationer mot Sverige när Konflikt valde att som enda exempel på sådana
operationer ta upp undertecknade representanter för BRIX. Vi undertecknade är därmed
berättigade till och kräver beriktigande och genmäle. Representanterna för programföretaget
Ivar Ekman, Hanna Sahlberg, Sara Olsson och producenten Ulrika Bergqvist tog ensidigt
ställning ifråga om det kontroversiella ämne som Belt & Road Inititaive är, när de enbart
kopplade det till Kina och Enhetsfronten trots att så många länder medverkar i BRI.
Radioprogrammet Konflikt skyldigt till etnisk profilering av svensk-kineser
Etnisk profilering av svensk-kineser innebär att människor utpekas enbart för att de har
kinesisk härkomst. Förekomsten av etniskt profilerade uttalanden mot svensk-kineser har ökat
i media, i synnerhet sedan svenska myndighetspersoner upprepar anglo-amerikanska
neokonservativa resonemang som i USA lett till att även civila forskare med kinesisk
härkomst skilts från sina befattningar.
I Sverige har Jerker Hellström från Totalförsvarets forskningsinstitut FOI upprepade gånger i
både media och på försvarspolitiska seminarier ägnat sig åt samma slags etniska profilering,
när han hävdat att kinesiska medborgare, studenter eller företagare i Sverige enbart för att de
är kineser är potentiella säkerhetsrisker men utan att lägga fram några fakta eller bevis.[5]
Misstanken baseras endast på hans tolkning av en kinesisk lag: ”I underrättelselagen från juni
2017 går det att läsa att ’alla affärsdelegationer organisationer och medborgare skall enligt lag
stödja, bistå och samarbeta med den statliga underrättelsetjänstens arbete’.” [6]
Det tydligaste bidraget till misstänkliggörande av alla etniska kineser kom i Hellströms
anförande på konferensen Folk och Försvar 2018. Enligt Hellströms tolkning är alla kinesiska
eller svensk-kinesiska medborgare, studenter och affärsfolk potentiella spioner och ett hot mot
Sveriges säkerhet.
Denna formulering hittade vägen till Säpos officiella Årsbok 2018 där man på sidan 33 kan
läsa bland annat följande: ”Tidigare handlade det främst om flykting- och industrispionage. I
dag bedriver Kina också en omfattande och systematisk underrättelseinhämtning mot andra
områden, både från landets civila och militära underrättelsetjänster. Det sker också via civila
kinesiskägda företag som måste dela med sig av den teknologi och kunskap man har till
landets försvarsmakt. Även kinesiska medborgare är enligt lag skyldiga att vara landets
underrättelsetjänster behjälpliga, om så krävs.” [7]
Denna konspirationsteori har fått stort genomslag i svensk media som ”fakta” eftersom den
kommer från en svensk myndighet. Till exempel stod det i Expressens ledare nyligen (16/8):
”Den nya underrättelselagen från 2017 innebär att varje medborgare och organisation är
skyldiga att hjälpa underrättelsetjänsten, om eller när den ber om det. Det innebär en
säkerhetsrisk för alla som på något sätt hanterar svenska företags- eller försvarshemligheter.
Blott att ha anställda med kinesisk bakgrund kan göra ett företag sårbart.” [8]
Detta innebär ett automatiskt misstänkliggörande av människor på grund av etnisk härkomst.
Det blir helt rättslöst om inte bevis för brottsliga handlingar läggs fram mot de personer som
anklagas. Det riskerar att urarta till en allmän etnisk förföljelse av kineser i Sverige.
Radioprogrammet Konflikt i sin sändning den 17 augusti utsatte BRIX styrelseledamot Lydia
Liu för etnisk profilering när man utan grund hävdade att hon ”samarbetade” med
Enhetsfronten, en för henne okänd organisation före den intervju Konflikts journalister gjorde
med henne. Med denna falska anklagelse har Sveriges Radio satt igång ett mediedrev mot
henne. Etnisk profilering av henne är särskilt allvarlig eftersom hon är en av de duktigaste och
främsta representanterna för svenska medborgare med kinesisk härkomst. Som grundare av
Kinesiska riksförbundet och genom sitt engagemang i andra svensk-kinesiska organisationer
riktas denna etniska profilering inte endast mot henne själv utan mot hela den svenskkinesiska minoriteten. När Sveriges myndighetspersoner och Sveriges Radios journalister
tillåts komma med obevisade anklagelser mot en person för att hon har kinesisk härkomst
drabbar det hela gruppen särskilt när hon kan ses som en representant för gruppen.
Särskilt utsatta är alla de svensk-kineser som i Sveriges intresse främjar samarbete mellan
företag i Sverige och Kina. Detta arbete innebär bland annat att ta emot officiella delegationer
från handelskammare och myndigheter för företagsetablering i olika kinesiska provinser. Det
riskerar också skada många andra svenska medborgare som arbetar med Kina eller i företag
ägda av kineser. Goda förbindelser till fördel för alla parter riskerar att stängas ned.
Konfliktredaktionen skriver i sin programpresentation att man ”hittat en kinesiskfödd
kristdemokratisk lokalpolitiker”. Denna etniska hänvisning framförs som att den i sig skulle
bevisa något, vilket är en etnisk profilering. Att beskriva att man ”hittat en kinesiskfödd”
person implicerar att denna person är svår att finna och att därmed hennes verksamhet sker i
det fördolda, så som underrättelsetjänster arbetar. Sanningen är att Lydia Liu är en helt
offentlig styrelsemedlem i BRIX och CSBC. Hon finns med namn och bild på båda
föreningarnas hemsidor (www.brixsweden.com och www.csbc.se) och framträder aktivt vid
offentliga möten för att berätta om sin verksamhet.
"Konflikts reporter Sara Olsson tar sig till Nacka tillsammans med Sveriges Radios nyligen
hemkomna Kina-korrespondent, Hanna Sahlberg, för att träffa styrelsen och försöka reda ut
vad dom har gemensamt med Kinas ambassad. Här hittar vi också en kinesiskfödd
kristdemokratisk lokalpolitiker, Lydia Liu, som inte ser det som särskilt problematiskt att hon
ena dagen pratar familjepolitik med väljare i Nacka och andra dagen är värdinna för möten
med ledare för Enhetsfronten."
Hanna Sahlbergs påstående i Konfliktprogrammet, att hennes egen falska beskrivning av
Lydia Liu skulle bevisa att ”utlandskineser” i Sverige skulle vara verktyg för påverkan från
Kina, är i högsta grad en etnisk profilering av den typ Jerker Hellström framför där kineser
utpekas enbart för att de är kineser:
Hanna Sahlberg: ”Kinas internationella nätverk för att påverka utlandskineser är alltså i
allra högsta grad aktivt i Sverige. Och målet för Lydia Lius affärsorganisationer är att
Sveriges regering ska ställa sig bakom det kinesiska Sidenvägsprojektet, något som Italien
hittills varit ensamt om bland de västligt orienterade så kallade G7-länderna. Lydia Lius
politiska ambitioner slutar inte i Nacka. Hon hoppas att en dag ta plats i riksdagen.”
Sveriges Radios uppdrag att uppträda opartiskt kräver att programmet Konflikt skall ha ett
neutralt förhållningssätt utan att blanda in vinklade åsikter. För en programverksamhet
innebär opartiskhet i huvudsak tre saker. Om någon blir klart utpekad och kritiserad ska denne
få möjlighet att bemöta kritiken. Kontroversiella ämnen eller händelser får inte behandlas på
ett ensidigt sätt. En representant för programföretaget får inte ta ställning i en kontroversiell
fråga.
I det åberopade programmet har producenten Ulrika Bergqvist, programledaren Ivar Ekman
och journalisterna Sara Olsson och Hanna Sahlberg uppträtt partiskt genom att vinkla
programmet enligt etnisk profilering. De har också behandlat Lydia Liu och BRIX ensidigt
genom att undvika att berätta om det mycket positiva arbete som görs av svenska medborgare
med kinesisk härkomst. Dessa tre representanter för programföretaget Sveriges Radio har
också med sitt program i uttalanden och i programpresentationen utpekat en svensk-kines
enbart för hennes kinesiska härkomst och även på så sätt gjort sig skyldiga till etnisk
profilering.
Ifråga om mediets genomslagskraft är det inte tillåtet med radioinslag som är uppenbart
kränkande för något av könen eller mot människor med viss hudfärg, nationalitet, religion
eller sexuell läggning. Att utpeka, utan ens stöd av bevis om någon brottslighet, den etniska
gruppen kineser för att bedriva påverkansoperationer är kränkande och har vållat stor oro
bland personer med kinesisk härkomst.
Högaktningsfullt!
Ulf Sandmark, ordförande,
Lydia Liu, styrelsemedlem,
BRIX – Belt & Road Institute Sweden
Email: info@brixsweden.com
Website: www.brixsweden.com
Twitter: @belt_brix
Facebook: www.facebook.com/brix.beltandroad.501
Postadress: Box 4006, 133 04 Saltsjöbaden
[1] https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1356612?programid=1300
[2] Konflikts uppföljning med Kristdemokraternas partisekreterare Peter Kullgren publiceras
som nyhetstext söndag 18 augusti kl 03.32 ”KD utreder Kinakoppling”:
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7282290
Ekonyheterna är den 18 augusti igång med denna notis redan innan och sände varje timme
från 02:00 till 10.00 ett inslag med förtal mot Lydia, till en början som förstanyhet.
kl 02 https://sverigesradio.se/avsnitt/1342268, kl 03 https://sverigesradio.se/avsnitt/1342269,
kl 04 https://sverigesradio.se/avsnitt/1342270, kl 05 https://sverigesradio.se/avsnitt/1342271,
kl 06 https://sverigesradio.se/avsnitt/1342272, kl 07 https://sverigesradio.se/avsnitt/1342274,
kl 08 https://sverigesradio.se/avsnitt/1340839, kl 09 https://sverigesradio.se/avsnitt/1340840,
kl 10 https://sverigesradio.se/avsnitt/1340841, kl 12: 30 Lunchekot:
https://sverigesradio.se/avsnitt/1322039
Den inledande vilseledande frasen om att kontakter var konstaterade, som upprepades i tio av
söndagens Ekosändningar, var:
”Efter P1-programmet Konflikts avslöjande igår att Kristdemokraten Lydia Liu har haft
kontakter med det kinesiska kommunistpartiets påverkansorganisation Enhetsfronten så
kommer Kristdemokraterna nu att … ”
I Ekonyheterna kl 10 den 18 augusti utvecklar reporter Johan Gustavsson dessa ord om Lydia
och KD vidare och säger: ”Gårdagens Konflikt tittade närmare på det kinesiska
kommunistpartiets påverkansavdelning Enhetsfronten, en avdelning som arbetar med att öka
det kinesiska kommunistpartiets inflytande i världen. I programmet berättas att den
Kristdemokratiska kommunpolitikern Lydia Liu, kommunfullmäktigeledamot i Nacka, varit
på möten i Sverige med företrädare för Enhetsfronten. Lydia Liu är också verksam i flera
organisationer med kopplingar till Kina, bl.a. i en organisation som ska främja affärskontakter
mellan Sverige och Kina. Lydia Liu sa till Konflikt att dom personer hon träffade har flera
olika roller förutom att företräda Enhetsfronten, som till exempel att främja företagande. Hon
sa också att hon inte har något problem med att hålla isär sin egen roll som politiker och som
företrädare för de olika organisationerna. [Lydia Lius röst:] ”Allt det jag gör, det måste vara
bra för Sverige. Och sen, om det är bra för Kina är det dessutom bättre.” (Slut på
nyhetsnotisen.) Se referat av hela texten här:
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7282290
Ekonyheterna kl 11:00 och 12:00 sa inget om Lydia Liu.
I Lunchekot kl 12:30 dag påannonseras inslaget om Lydia Liu med det vilseledande
kopplingspåståendet: ”Kristdemokraterna utreder kopplingar mellan KD-politiker och
kinesisk propagandaorganisation.” I övrigt är det samma inslag som Ekonyheterna kl 11:00
förutom en liten avslutning igen från partisekreterare Peter Kullgren om att kontakterna skall
utredas noga.
Därefter är radion tyst om Lydia Liu.
[3] Brevet från Konflikt:
Datum:: Fri, 02 Aug 2019 11:41:02 +0200
Ämne: Intervju i radio om BRIXSweden
============ Vidarebefordrat meddelande ===========
Hej! Jag heter Ulrika Bergqvist och är producent och reporter för Sveriges Radios
utrikesmagasin Konflikt som sänds i P1 på lördagar kl.9.03. Vi har gjort många program om
Kina från flera olika perspektiv och har tidigare bland annat berättat om Belt and Road
Initiative och vad det betyder för Sveriges del. Vi är förstås intresserade av att veta mer om
svenska BRIX, vad som är tanken bakom projektet, varför det här initiativet behövs och vilka
reaktioner ni mött hittills när ni anordnat seminarium runt om i Sverige. Vi planerar en
sändning om bla detta i det program som inleder vår höstsäsong och skulle hemskt gärna vilja
träffa er två, tillsammans eller var för sig, det som passar er bäst, någon gång nästa vecka (5-
9) aug. Är det möjligt? Vi har vår bas i Stockholm men har troligen möjlighet att ses där det
bäst passar er om ni finns på annat håll i Sverige. Allt gott och hoppas att vi hörs. Om ni har
frågor nås jag på tel.: 07++++++. (Är på resande fot fram till måndag den 5 aug men lyssnar
av mobilen). Allt gott!/Ulrika Bergqvist. Programledare är Ivar Ekman som tidigare bla
intervjuat ambassadör Gui Congyou.
[4] Mediatäckning av uppgifter från Konfliktprogrammet
Expressen publicerar Lydia Lius kommentar och citerat ur uttalandet från BRIX den 18 aug
2019 kl 12.12: https://www.expressen.se/nyheter/kd-utreder-politikers-kopplingar-till-kina/
Nackatidningen NVP gör 14:18 en artikel byggd på Expressen:
https://www.nvp.se/Nacka/Nacka/kd-politiker-i-nacka-utreds-av-egna-partiet/
Nyhetsbyrån TT gör en notis senast kl. 04:48 byggd på Sveriges radios uppföljning kl 03:32
med Kristdemokraternas partisekreterare Peter Kullgren. Den kommer ut i 31 tidningar och
media till.
Aftonbladet tar upp nyheten från TT kl 04:48 18 AUGUSTI 2019:
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/JoRr7m/kd-utreder-koppling-till-kina
SvD: https://www.svd.se/kd-utreder-koppling-till-kina
KD utreder koppling till Kina - Västerbottens-Kuriren https://www.vk.se/2019-08-18/kdutreder-koppling-till-kina
Helsingborgs dagblad HD: https://www.hd.se/2019-08-18/kd-utreder-koppling-till-kina
Göteborgs-Posten https://www.gp.se/nyheter/sverige/kd-utreder-koppling-till-kina1.17243844
KD utreder koppling till Kina – Barometern (Kalmar) www.barometern.se/nyheter/kdutreder-koppling-till-kina/
KD utreder koppling till Kina – Folkbladet https://www.folkbladet.nu/2019-08-18/kd-utrederkoppling-till-kina
KD utreder koppling till Kina - Enköpings-Posten https://www.eposten.se/.../kd-utrederkoppling-till-kina-ntm13211893.aspx
KD utreder koppling till Kina – Sydöstran www.sydostran.se/okategoriserade/kd-utrederkoppling-till-kina/
KD utreder koppling till Kina - Blekinge Läns Tidning www.blt.se/okategoriserade/kdutreder-koppling-till-kina/
KD utreder koppling till Kina – Smålandsposten www.smp.se/okategoriserade/kd-utrederkoppling-till-kina/
KD utreder koppling till Kina - Eskilstuna Kuriren https://www.ekuriren.se/.../kd-utrederkoppling-till-kina-sm5210866.aspx
KD utreder koppling till Kina - Östra Småland www.ostrasmaland.se/nyheter/kd-utrederkoppling-till-kina/
KD utreder koppling till Kina - Katrineholms-Kuriren https://www.kkuriren.se/.../kd-utrederkoppling-till-kina-sm5210866.aspx
KD utreder koppling till Kina – Corren https://www.corren.se/nyheter/kd-utreder-kopplingtill-kina-om6252279.aspx
KD utreder kopplingar till Kinas kommunistparti – Omni staging.omni.se/kd-utrederkopplingar-till-kinas.../a/Qo3gwQ
KD utreder koppling till Kina - UNT.se https://app-mobil.unt.se/nyheter/.../kd-utrederkoppling-till-kina-5385219.as...
KD utreder koppling till Kina – Nsd Luleå https://www.nsd.se/nyheter/kd-utreder-kopplingtill-kina-nm5188567.aspx
KD utreder koppling till Kina - Norrbottens Affärer https://www.norrbottensaffarer.se/.../kdutreder-koppling-till-kina-ntm13211...
KD utreder koppling till Kina - Epoch Times https://epochtimes.se/KD-utreder-koppling-tillKina
KD utreder koppling till Kina - Vimmerby Tidning https://www.vimmerbytidning.se/.../kdutreder-koppling-till-kina-om625227...
Lydia Liu | 北欧绿色邮报网-GREENPOST.SE https://www.greenpost.se/www.scbr.se/lydialiu/
30 aug. 2018 - LYDIA LIU. 最近在大選宣傳 ... 作者簡介: LYDIA LIU 劉芳,市議員,
2018將代表KD參選國會,STOCKHOLM省議會以及NACKA市議會. Lydia Liu ...
KD utreder koppling till Kina | Strömstads tidning – Sverige
https://www.stromstadstidning.se/.../kd-utreder-koppling-till-kina-1.1724391...
Bohusläningen: 2019-08-19 - KD utreder koppling till ... – PressReader
https://www.pressreader.com/sweden/bohuslaningen/.../281831465379668
KD utreder koppling till Kina - Borås Tidning www.bt.se/okategoriserade/kd-utrederkoppling-till-kina/
KD utreder kopplingar till Kinas kommunistparti – ƒPlus https://www.fplus.se/kd-utrederkopplingar-till-kinas.../a/LAe39p
KD utreder koppling till Kina | TTELA – Sverige Trollhättan
https://www.ttela.se/nyheter/.../kd-utreder-koppling-till-kina-1.17243900
KD utreder koppling till Kina | Hallandsposten – Sverige
https://www.hallandsposten.se/.../kd-utreder-koppling-till-kina-1.17243872
KD utreder koppling till Kina - Västerviks-Tidningen https://www.vt.se/nyheter/kd-utrederkoppling-till-kina-om6252279.aspx
KD utreder koppling till Kina - News55 www.news55.se/tt-nyheter/kd-utreder-koppling-tillkina/
KD utreder koppling till Kina – Nt https://www.nt.se/nyheter/kd-utreder-koppling-till-kinaom6252279.aspx
[5] https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/kinesiska-studenter
[6]
https://www.foi.se/rapportsammanfattning?reportNo=FOI%20MEMO%206649
[7]
https://www.sakerhetspolisen.se/download/18.6af3d1c916687131f1fae5/1552543607309/Ars
bok-2018.pdf
[8] https://www.expressen.se/ledare/linda-nordlund/det-kravs-mer-an-rosevin-for-att-tvattakinabilden/

admin

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *